องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โทรศัพท์/โทรสาร.042-577-074

ปลัด อบต.
ปลัด อบต.
ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย แพงจ่อย
ปลัด อบต.วังยาง
โทร : 086 713 7386
ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย แพงจ่อย
ปลัด อบต.วังยาง
โทร : 086 713 7386
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
group สมาชิกสภา
นายประเสริฐ กวานเทียน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
นายประเสริฐ กวานเทียน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
นายสายผล โคตรตาแสง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
นายสายผล โคตรตาแสง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
นายบุตรไตร์ วงค์แสนไชย
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง หมู่ที่ 1
นายบุตรไตร์ วงค์แสนไชย
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง หมู่ที่ 1
นายประเค็งศักดิ์ โคตรตาแสง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง หมู่ที่ 2
นายประเค็งศักดิ์ โคตรตาแสง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง หมู่ที่ 2
นายวิลัย เชื้อดวงผุย
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง หมู่ที่ 2
นายวิลัย เชื้อดวงผุย
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง หมู่ที่ 2
นายนิตสัน ไทยสงคราม
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง หมู่ที่ 3
นายนิตสัน ไทยสงคราม
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง หมู่ที่ 3
นายไวพจน์ อยู่มณเทียร
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง หมู่ที่ 3
นายไวพจน์ อยู่มณเทียร
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง หมู่ที่ 3
นายสมคิด กิ่งจันทร์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง หมู่ที่ 4
นายสมคิด กิ่งจันทร์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง หมู่ที่ 4
นางคำตอง ลี้พล
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง หมู่ที่ 4
นางคำตอง ลี้พล
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง หมู่ที่ 4
(-ว่าง-)
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง หมู่ที่ 5
(-ว่าง-)
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง หมู่ที่ 5
นายทองมี บุคธรรม
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง หมู่ที่ 5
นายทองมี บุคธรรม
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง หมู่ที่ 5
นายวิลัย โคตรตาแสง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง หมู่ที่ 6
นายวิลัย โคตรตาแสง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง หมู่ที่ 6
นายสายฝน โตครตาแสง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง หมู่ที่ 6
นายสายฝน โตครตาแสง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง หมู่ที่ 6
นายบันรุณ ยตะโคตร
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง หมู่ที่ 7
นายบันรุณ ยตะโคตร
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง หมู่ที่ 7
นายสมชาย ลี้พล
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง หมู่ที่ 7
นายสมชาย ลี้พล
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง หมู่ที่ 7
นายโรจน์ ปู่บุตรชา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง หมู่ที่ 8
นายโรจน์ ปู่บุตรชา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง หมู่ที่ 8
นายทิน ด้วงคำภา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง หมู่ที่ 8
นายทิน ด้วงคำภา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง หมู่ที่ 8
นายบุญนำ วงค์ศรีชา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง หมู่ที่ 9
นายบุญนำ วงค์ศรีชา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง หมู่ที่ 9
(-ว่าง-)
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง หมู่ที่ 9
(-ว่าง-)
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง หมู่ที่ 9
นายภาพ อุทัยวัตร
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโพธิ์
นายภาพ อุทัยวัตร
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโพธิ์
นายถาวร พ่อนามแดง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโพธิ์
นายถาวร พ่อนามแดง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโพธิ์
นายแสงจันทร์ อัคฮาด
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองโพธิ์
นายแสงจันทร์ อัคฮาด
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองโพธิ์
นายไพรมณี หารมนตรี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองโพธิ์
นายไพรมณี หารมนตรี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองโพธิ์
นายประเสริฐ กวานเทียน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโพธิ์
นายประเสริฐ กวานเทียน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโพธิ์
นายถวิล พ่อตาแสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโพธิ์
นายถวิล พ่อตาแสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโพธิ์
นางอุลัยวรรณ ยตะโคตร
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโพธิ์
นางอุลัยวรรณ ยตะโคตร
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโพธิ์
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายเรืองศักดิ์ วงค์ศรีชา
นายก อบต.วังยาง
โทร : 089 944 8087
นายเรืองศักดิ์ วงค์ศรีชา
นายก อบต.วังยาง
โทร : 089 944 8087
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 178
เดือนนี้ 4,946
เดือนที่แล้ว 9,785
ทั้งหมด 56,106