องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาง
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
Wang Yang Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ในระหว่างวันที่ 10-24 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสภา อบต.วังยาง
รายละเอียด : วันนี้เวลา 09.30 น.สภา อบต.วังยาง ได้จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ในระหว่างวันที่ 10-24 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสภา อบต.วังยาง ได้มีีวาระการประชุมที่สำคัญดังนี้ 1. การแถลงนโยบายของนายกและคณะผู้บริหารต่อสภา 2. การเลือกคณะกรรมการตรวจวาระการประชุมและการแปรญัญติของสภา อบต.วังยาง โดยมีผู้ได้รับการเลือกจำนวน 3 ท่าน คือ 2.1 นายวิลัย โคตรตาแสง 2.2 นายจตุรภัทร ข้อจัตุรัส 2.3 นายชุติเชษฐ์ หนึ่งคำมีพัฒนะ 3. การเลือกตัวแทนสมาชิกสภา มอบหมายให้เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังยาง จำนวน 2 ท่าน คือ 3.1 นางคำตอง ลี้พล 3.2 นายทองมี บูคะธรรม 4. เรื่อง การดำเนินงานตามข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2565 5. เรื่อง หารืออื่นๆ เช่น การจัดงานบุญประเพณีบุญเดือนสาม การจัดงานประเพณีในหมู่บ้าน 6. การตอบข้อซักถามต่างๆของส่วนราชการต่างๆใน อบต.วังยาง เช่น การดำเนินการกิจการตลาด การบริหารจัดการขยะ เป็นต้น
ผู้โพส : admin