ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง