ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์ เลขทะเบียน นข ๑๖๖๒ นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง