ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง