ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้แก่ นางแคลน ลี้พล บ้านเลขที่ ๙๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง