ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายดอนปู่ตา พร้อมลงลูกรังไม่น้อยกว่า 50 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง