ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จค่าน้ำประปา) จำนวน ๓๐ เล่มๆละ ๖๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง