ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมประปา หมู่ที่ ๕ บ้านหัวภูธร ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง