ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-6043 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง