ชื่อเรื่อง : ซื้อป้ายวิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ขนาด 0.60 เมตร x 2.60 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง