ชื่อเรื่อง : ซื้อตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 20 ช่อง จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง