ชื่อเรื่อง : ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง