ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ขนาด 1x2 เมตร จำนวน 13 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมกรอบไม้ ขนาด 1x1.5 เมตร จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง