ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านวังยาง-บ้านหนองสะโน) บ้านวังยาง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง