ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบปิด (สายบ้านหนองแหน) บ้านหนองแหน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง