ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านใหม่ไทยเจริญ-คุ้มวังคูณ) บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง