ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ตู้เย็น) จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง