ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองคลัง (เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่องๆละ 24,900 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง