ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการปรับปรุงแผนที่แม่บทในโปรแกรม LTAXGIS (V2.2) และนำเข้าข้อมูลในโปรแกรม LTAX300 (V4.0) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง