ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบปิด (สายโรงพยาบาลวังยาง) บ้านวังยาง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง