ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการบุคลากรปฏิบัติงานด้านธุรการประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง