ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (สายรอบบ้านหนองแหน) บ้านหนองแหน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง