ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 6 ) บ้านหนองสะโน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง