ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุประเภทยานพาหนะและขนส่ง (ซ่อมรถงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เลขทะเบียน นข 1662 นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง