ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านหนองโพธิ์-บ้านโพนสวาง) บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง