องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาง
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
Wang Yang Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
group ผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหาร
นายเรืองศักดิ์ วงค์ศรีชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
โทร : 089 944 8087
นายมิตรชัย พ่อศรีชา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
โทร : 0812626851
นายไพฑูรย์ หาญมนตรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
โทร : 0862357332
นางถนอม ยะตะโคตร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
group สมาชิกสภา
นายประเสริฐ กวานเหียน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
โทร : 0862376520
นายโรจน์ ปู่บุตรชา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
โทร : 0878594485
นายประวิทย์ พ่อศรีชา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ที่ 1 ตำบลวังยาง
นายศรีทัน ทำมะเทพ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโพธิ์
นายชุติเศรษฐ์ หนึ่งคำมีพัฒนะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ที่ 2 ตำบลวังยาง
นายเขมรินทร์ ลาดบาศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ 2 ตำบลหนองโพธิ
นายบุญเชา วงษ์ไชย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ที่ 3 ตำบลวังยาง
นายประเสริฐ กวานเหียน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ 3 ตำบลหนองโพธิ์
นางคำตอง ลี้พล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ที่ 4 ตำบลวังยาง
นายจตุรภัทร ข้อจัตุรัส
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ 4 ตำบลหนองโพธิ์
นายทองมี บูคะธรรม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ที่ 5 ตำบลวังยาง
นายวิลัย โคตรตาแสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ที่ 6 ตำบลวังยาง
นายสมชาย ลี้พล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ที่ 7 ตำบลวังยาง
นายโรจน์ ปู่บุตรชา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ที่ 8 ตำบลวังยาง
นายวิจิตร วงแสนไชย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ที่ 9 ตำบลวังยาง
group หัวหน้าส่วนราชการ
ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย แพงอ่อย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
โทร : 086 713 7066
นายอัษฎายุทธ ธงยศ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
โทร : 0 4257 7074
นางสาวจิตรี สิริขจรคุณ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0 4257 7074
นายอุทิศ วรรณวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0981041755
นายชาคริต ศรียะวงค์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0 4257 7032
group สำนักปลัด
นางสาวจิตรี สิริขจรคุณ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0 4257 7074
นายสุรเดช ใจโชติ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
โทร : 0934414001
นายโสภณ โพธิ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสิรามน วงค์ตาผา
นักสันทนาการชำนาญการ
นางสาวขนิษฐา นนทะชาติ
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวศิริรัตน์ เชื้อดวงผูย
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวณัฐชนันท์ ลาภลึก
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายประดามเพชร โคตรตาแสง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
-ว่าง-
นักวิชาการศึกษา
-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวอำไพพรรณ นามลือชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายมกรา พ่อแก้ว
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายวราวุธ แสนปุชุม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายบุรินทร์ ลี้พล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวประภัสสร หลานเศรษฐา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเสาวลักษณ์ ไกยะฝ่าย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายสิทธิศักดิ์ ขุนอุดม
พนักงานขับรถยนต์
นายธีรวุฒิ มุงคุณ
คนงานทั่วไป
นายศรชัย ลี้พล
คนงานทั่วไป
นายทรงพล มองคำชาย
ภารโรง
group กองคลัง
นายอุทิศ วรรณวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0981041755
นายธนวรรธน์ เมืองโคตร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางพัชนีย์ วิเทห์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวคนึงนิตย์ วังทะพันธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
-ว่าง-
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวอินธุอร อัคฮาด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวประภัสสร ยตะโคตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวละอองดาว น้อยเภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวทักษิณา หงษาชุม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
group กองช่าง
นายชาคริต ศรียะวงค์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0 4257 7032
-ว่าง-
นายช่างโยธา
นายฉัตรชัย วงศรีชา
ผู้ช่วยช่างโยธา
นางสาวสุมินตรา อินธิราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสิริลักษณ์ ปุ่มเป้า
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวิเชียร มหาชัย
พนักงานสูบน้ำ
นายศราวุธ หนึ่งคำมี
คนงานเครื่องสูบน้ำ
group ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-ว่าง-
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนางด่อน
นางณภัทร วงค์อินพ่อ
ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพนสวาง
นางสมดี หาญคำมูล
ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านาขาม
นางนิภา ลี้พล
ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแสงสว่าง
(-ว่าง-)
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังยาง
นางอารี อุทัยวัตร
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนางด่อน
นางศรีพนม นนทะศรี
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังยาง
นางสาวรินทร์ลภัส สิงห์แก้วดิลก
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพนสวาง
นางสาวพัสรา เพชรดีคาย)
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแสงสว่าง
นางจีรวรรณ ไกยะฝ่าย
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านาขาม
นางสาวละเอียด โสมแผ้ว
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนางด่อน
นางนวลละออง โพธิ
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังยาง
group หน่วยตรวจสอบภายใน
ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน