องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาง
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
Wang Yang Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
group สำนักปลัด
นางสาวจิตรี สิริขจรคุณ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0 4257 7074
นายสุรเดช ใจโชติ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
โทร : 0934414001
นายโสภณ โพธิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสิรามน วงค์ตาผา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
จ่าเอกประวิทย์ อาชนะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ว่าง
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวศิริรัตน์ เชื้อดวงผูย
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายวศิน เฝื่อนสูงเนิน
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวณัฐชนันท์ ลาภลึก
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายประดามเพชร โคตรตาแสง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางสาวเสาวลักษณ์ ไกยะฝ่าย
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวอำไพพรรณ นามลือชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายมกรา พ่อแก้ว
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายวราวุธ แสนปุชุม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายบุรินทร์ ลี้พล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวประภัสสร หลานเศรษฐา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสิทธิศักดิ์ ขุนอุดม
พนักงานขับรถยนต์
นายธีรวุฒิ มุงคุณ
คนงานทั่วไป
นายสุรพงษ์ ใจโชติ
คนงานทั่วไป
นายทรงพล มองคำชาย
ภารโรง