องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาง
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
Wang Yang Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
group สำนักปลัด
นางสาวจิตรี สิริขจรคุณ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0 4257 7074
นายสุรเดช ใจโชติ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
โทร : 0934414001
นายโสภณ โพธิ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสิรามน วงค์ตาผา
นักสันทนาการชำนาญการ
นางสาวขนิษฐา นนทะชาติ
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวศิริรัตน์ เชื้อดวงผูย
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวณัฐชนันท์ ลาภลึก
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายประดามเพชร โคตรตาแสง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
-ว่าง-
นักวิชาการศึกษา
-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวอำไพพรรณ นามลือชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายมกรา พ่อแก้ว
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายวราวุธ แสนปุชุม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายบุรินทร์ ลี้พล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวประภัสสร หลานเศรษฐา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเสาวลักษณ์ ไกยะฝ่าย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายสิทธิศักดิ์ ขุนอุดม
พนักงานขับรถยนต์
นายธีรวุฒิ มุงคุณ
คนงานทั่วไป
นายศรชัย ลี้พล
คนงานทั่วไป
นายทรงพล มองคำชาย
ภารโรง