องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โทรศัพท์/โทรสาร.042-577-074

ปลัด อบต.
ปลัด อบต.
ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย แพงจ่อย
ปลัด อบต.วังยาง
โทร : 086 713 7386
ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย แพงจ่อย
ปลัด อบต.วังยาง
โทร : 086 713 7386
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
photo ประกาศ อบต.วังยาง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 -25 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
photo ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.วังยาง ดำเนินการแจกอาหารเสริม(นม)โรงเรียนให้แก่ผู้ปกครอง พร้อมทั้งให้ใบงานและแบบฝึกหัดที่บ้านของเด็กเล็ก เพื่อส่งเสริมก poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.วังยาง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.วังยาง เรื่อง ปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง เป็นการชั่วคราว เพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.วังยาง เรื่อง มอบอำนาจของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางปฎิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.วังยาง เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ครั้งที่ 4 กรณีเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโร poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง เรื่อง ย้ายที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพนสวาง และเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองโพธิ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง เรื่อง ปิดตลาดนัดเป็นการชั่วคราว ในวันที่ 14 และ 29 ของเดือน เป็นการชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ ประชุมสถาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ลว 22 เมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file คำสั่ง อบต.วังยาง ที่ 186/2564 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และวาตภัย อบต.วังยาง ประจำปร 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ ประชุมสถาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ลว 5 กุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ ประชุมสถาสมัยวสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ลว 23 มกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ ประชุมสถาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ลว 11 มกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175 |
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ ประชุมสถาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ลว 9 ธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.วังยาง เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ ประชุมสถาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ลว 23 พฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
1 - 20 (ทั้งหมด 73 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
-ว่าง-
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
-ว่าง-
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 17