องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาง
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
Wang Yang Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
verified_user กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่4) พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file กฎหมายจัดตั้งเมืองพัทยา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file กฎหมายจัดตั้ง กทม. poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file กฎหมายจัดตั้ง อบจ. poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file กฎหมายจัดตั้งเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file กฎหมายจัดตั้งอบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 (ว.78) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 4) พ.ศ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199
insert_drive_file การกำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market e-market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(Elect poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
1 - 20 (ทั้งหมด 38 รายการ) 1 2